Podpora studia

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Studijní obory geografie a regionálního rozvoje v České republice se specializují zejména na přípravu studentů pro uplatnění absolventů ve veřejném sektoru. Smyslem projektu je proto iniciovat a realizovat řadu inovativních změn ve studijních plánech a kurzech, které vybaví studenty novými kompetencemi a znalostmi, Web projektu vytvoří nové studijní zázemí, vybavené souborem studijních opor a dalšími informacemi a odkazy na zdroje, časopisy a instituce, jejichž odborné zaměření se shoduje nebo je blízké studijnímu zaměření.

V oblasti regionálního rozvoje byly v rámci projektu inovovány uvedené kurzy, které jsou součástí studijních oborů na Fakultě sociálně ekonomické a Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Studijní podklady ke kurzům jsou dostupné v prostředí Moodle.

Inovované kurzy

Aplikovaná geomorfologie – E-learning

Bakalářské praktikum

Demografie

Demografie populací

Diplomová práce II

Ekologické aspekty politiky územního rozvoje (FSE UJEP) – E-learning

Euroregiony, přeshraniční spolupráce

Evropské fondy a mezinárodní spolupráce – E-learning

Fachthemen aus dem Bereich Regionalentwicklung und Verwaltung

Finance ve veřejné správě (FSE UJEP) – vložit – E-learning

Geoekologie – E-learning

Geografie CR

Geografie české republiky II. (Ekonomickogeografický přehled krajů ČR)

Geografie obyvatelstva a sídel

Introduction to English for Regional Development

Kulturní geografie – E-learning

Kvantitativní metody

Makroekonomie I

Metody a aplikace historické geografie – Textová opora

Metody ve fyzické geografii – E-learning

Mikroekonomie I

Problémy regionálního rozvoje

PVK Krajinné plánování – Textová opora

PVK Trvale udržitelný rozvoj – E-learning

Regionální a kohezní politika

Regionální ekonomie I.

Regionální ekonomika I (FSE UJEP) – E-learning

Regionální ekonomika II. (FSE UJEP) – E-learning

Regionální geografie České republiky I. – E-learning

Regionální geografie Evropy – E-learning

Regionální geografie světa – A

Regionální geografie světa B

Regionální informace a analýza

Regionální organizace Česka (FSE UJEP) – E-learning

Regionální rozvojové projekty

Rozvoj problémových regionů (Spotřební a strojírenský průmysl Česka)

Statistika

Státní správa a samospráva (FSE UJEP) – E-learning

Strukturální fondy a jejich využití

Teorie a koncepty rurální geografie

Teorie regionálního rozvoje (FSE UJEP) – E-learning

Urbánní environmentalistika – E-learning

Úvod do regionálního rozvoje

Územní plánování

VK - Transformace veřejné správy (FSE UJEP) – E-learning

VK Demografický seminář (I) (FSE UJEP) – E-learning

VK Fenomén střední Evropa

VK Hodnocení vlivů na životní prostředí (FSE UJEP) – E-learning

VK Marketing měst a obcí (FSE UJEP) – E-learning

VK Populační vývoj ČR (FSE UJEP) – E-learning

VK Regionální aspekty rozvoje pohraničí (FSE UJEP) – E-learning

VK Regionální geografie Číny – Textová opora

Základy financí

Základy fyzické geografie – E-learning

Základy sociální geografie – Textová opora

 

Nové kurzy

Integrovaná regenerace měst

Kulturně-historické památky UNESCO – Textová opora

Problémové regiony Česka Bursa

Přírodní památky UNESCO – Textová opora

Regionální výzkum v pohraničí

VK Neziskový sektor a regionální rozvoj

Vybrané kapitoly z geografie krajiny

Vybrané problémy ekonomické geografie

 

 

další kurzy na ZČU
 

Na dalších studijních oporách se pracuje.
V rámci podpory studia vznikne soubor studijních textů ve formě modulů, které pokrývají stěžejní témata oblasti regionálního rozvoje a geografie, na které  jsou specializována zapojená akademická pracoviště.