Časopisy

Ekonomie a management E+M Vydává: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Geografie Sbornik ČGS Vydává: katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK

Geoscape Vydává: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Journal of Competitiveness Vydává: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky

Moravian geographical report Vydává: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Politická ekonomie Vydává: Vysoká škola ekonomická v Praze

Prague Economic Papers Vydává: Vysoká škola ekonomická v Praze

Regionální studia Vydává: Regionální studia

Sociologicky časopis Vydává: Journal Of Political Economy

Územní plánování a urbanismus Vydává: Ústav územního rozvoje