O projektu

Hlavním cílem projektu InRegion je provést inovativní změny ve vysokoškolském vzdělávání ve studijních kurzech a plánech, zaměřených na oblast regionálního rozvoje a geografie, které přispějí ke zvýšení kvality studia a zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Zaměření klíčových aktivit projektu vychází z několika hlavních cílů.

Cíle projektu

  1. V rámci orientace studijních oborů na regionální rozvoj a geografii klást důraz na transfer nových poznatků, přístupů a znalostí inovujících studijní profil z hlediska prostorového kontextu vývoje znalostní ekonomiky a rozvoje kritického myšlení v rámci otázek a problematiky posílení regionální konkurenceschopnosti.
  2. Inovacemi studijních plánů podporovat komplementaritu několika obsahově blízkých studijních oborů (v rámci fakult univerzity) formováním mezioborové nabídky studijních kurzů.
  3. Podpořit zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání zvýšením přímých interakcí mezi tematicky příbuznými obory a akademickými pracovníky v oblasti tvorby systému studijních opor (moduly, e-learning) a jejich evaluace na bázi mezifakultní, meziuniverzitní a mezisektorové spolupráce (aplikační sféra).
  4. V zájmu zvýšení pedagogické a vědeckovýzkumné úrovně výuky posílit odborné kompetence akademických pracovníků, neboť jsou klíčovými nástroji pro dosažení výše uvedených inovativních změn.

Projekt je realizován v období od 2. ledna 2012 do 31. prosince 2014.

Studijní obory geografie a regionálního rozvoje v České republice se specializují zejména na přípravu studentů pro uplatnění absolventů ve veřejném sektoru. Smyslem projektu je proto iniciovat a realizovat řadu inovativních změn ve studijních plánech a kurzech, které vybaví studenty novými kompetencemi a znalostmi pro lepší uplatnění na trhu práce. Projekt InRegion chce zvýšit kvalitu výuky a inovovat profil absolventa tím, že rozšíří systém studijních opor (moduly, e-learningové produkty, studijní podklady) o nové nebo inovované výstupy, posílí odborné kompetence akademických pracovníků a více propojí studium s aplikovaným výzkumem a s požadavky praxe. Do projektu bude zapojena řada institucí z Univerzity J.E. Purkyně (VYCERRO, Katedra regionálního a lokálního rozvoje Fakulty sociálně ekonomické a Katedra geografie Přírodovědecké fakulty) a v pozici partnera Západočeská univerzita (ZČU).

V rámci projektu jsou definovány tyto aktivity

1. Inovace studijních plánů a modularizace výuky pro mezioborové a mezifakultní sdílení kurzů

V rámci aktivity se na základě hodnocení současných studijních plánů vymezí klíčové moduly ve studijních plánech, které budou obsahovat podle tématické oblasti příbuzné kurzy (např. regionální rozvoj, regionální ekonomie, sociální geografie apod.).

2. Inovace studijních kurzů

Proces inovace studijního programu bude vycházet z cíle více integrovat řadu studijních kurzů s potřebami praxe a zároveň vytvořit systém e-learningových podpor pro studenty, neboť studenti mají problémy s dostupností vhodných studijních pokladů, zejména z kombinované formy studia. Inovativním řešením bude zpracování studijních materiálů do formy e-learningových podpor. V rámci aktivity budou provedeny kontroly sylabů všech oborově-specializovaných kurzů a následně upraveny tak, aby zahrnovaly nové vědecké poznatky a možnosti využití teoretické problematiky v praxi.

3. Využití pokročilých informačních systémů ve výuce

Na Fakultě sociálně ekonomické UJEP není pro studenty oboru dostupná výuka GIS s přímou tvorbou mapových výstupů, proto v rámci projektu vznikne počítačová učebna pro výuku tohoto předmětu s kapacitou 20 míst, která bude zahrnuta do studijního plánu v rozsahu povinného kurzu a výběrového kurzu. Při přípravě kurzů se využije poznatků a zkušeností akademických pracovníků z kateder UJEP a odborníků z praxe. Studenti se naučí tvořit mapy, pracovat s mapovými podklady v prostředí GIS, které využijí při tvorbě závěrečných prací a zároveň zvýší své odborné znalosti pro lepší uplatnění v praxi.

4. Zvyšování odborných kompetencí

Tato klíčová aktivita je primárně zaměřena na komplexní zvýšení řady kompetencí, které lze rozdělit do dvou
bloků:

I. Odborné kompetence: V rámci aktivity se realizují 6 workshopů s odborníky (z akademické aféry a praxe) z oblasti oborově přednášených kurzů. Studenti a akademičtí pracovníci získají nové informace o aktuální problematice řešené v praxi nebo na jiných univerzitách, poznatky z workshopů budou implementovány do průběžně inovovaných studijních kurzů.

II. Jazykové kompetence: Vzhledem k cíli zvýšit kvalitu studia, studijních a výzkumných výsledků (odborné publikace, posílení mezinárodních kontaktů, získání poznatků pro inovaci kurzů) je aktivní znalost cizího jazyka klíčová.

5. Webový portál pro podporu studijních oborů a propojení studia s praxí

Vznikne webový portál s názvem Region& Society pro potřeby cílových skupin a prezentaci projektu, který bude mít za cíl vytvořit mezioborové a mezifakultní prostředí oborů regionálního rozvoje a geografie.
Vznik webové mezifakultní platformy vychází z několika potřeb:

I.   Prezentace projektových aktivit
II.  Podpora studia
III. Platforma pro komunikaci mezi praxí a studenty