Témata bakalářských a diplomových prací

Oborové a výzkumné zaměření akademických pracovišť se promítá také do struktury témat bakalářských a diplomových prací, jejichž seznam je zde přiložen. Témata jsou definována v závislosti dohodě a konzultacích s vedoucím bakalářské nebo diplomové práce.  Jsou zde také přiložena témata z praxe, která byla zpracována Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje a je možné je po dohodě s Katedrou regionálního a lokálního rozvoje nebo Katedrou geografie zpracovat.

Katedra regionálního a lokálního rozvoje UJEP

Katedra geografie UJEP

Katedra geografie ZČU

Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje

 

Katedra regionálního a lokálního rozvoje UJEP

Bakalářské práce - Katedra regionálního a lokálního rozvoje UJEP:

RNDr. Miloslav Šašek, CSc.

1.   Některé aspekty vývoje vnitrostátní migrace v ČR v období transformace

2.   Některé aspekty vývoje zahraniční migrace v ČR v období transformace

3.   Komparace vývoje migrace vybraných okresních měst v severních Čechách

4.   Komparace vývoje migrace vybraných okresních měst v jižních Čechách

5.   Komparace vývoje migrace vybraných okresních měst Čech

6.   Komparace vývoje migrace vybraných okresních měst Moravy

7.   Vliv migrace na populační vývoj vybraného regionu v Čechách

8.   Vliv migrace na populační vývoj vybraného regionu na Moravě

9.   Populační vývoj vybraného regionu v Čechách

10.  Populační vývoj vybraného regionu na Moravě

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

11.  Analýza aktérů regionálního rozvoje (zejména v Ústeckém kraji)

12.  Problematika regionálního rozvoje vybraného území

13.  Sociální a ekonomická hlediska rozvoje měst a obcí v ČR

14.  Analýza vybraných faktorů regionálního rozvoje (ekonomických, sociálních, geografických)

15.  Fungování místních akčních skupin v rozvoji území

16.  Analýza brownfields a revitalizačních procesů ve zvoleném městě nebo regionu

17.  Strategické plánování rozvoje vybraného města, obce a mikroregionu

18.  Lokalizační rozhodování firem

19.  Analýza vybraných lokalizačních faktorů regionů a měst

20.  Analýza regionálního rozvoje Ústeckého kraje

21.  Význam přeshraniční spolupráce pro rozvoj příhraničních regionů

22.  Komparace vývoje regionálních trhů práce

23.  Svazky obcí, mikroregiony a spolupráce obcí

24.  Role vybraných euroregionů v regionálním rozvoji

25.  Komparace regionálních politik vybraných územních samospráv

RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

26.  Využití strukturálních fondů v rozvoji vybraných regionů ČR (se zaměřením zejména na Ústecký kraj)

27.  Role místních a regionálních samospráv v podpoře regionálního rozvoje; úloha krajských úřadů v podpoře regionálního rozvoje (včetně případové studie); úloha obecních úřadů v podpoře regionálního rozvoje (se zahrnutím případové studie)

28.  Charakteristika a dopady spolupráce vybrané obce (preferovány budou obce Ústeckého kraje) se zahraničními obcemi

29.  Význam vědecko-technických parků v podpoře regionálního rozvoje (zahraniční zkušenosti a možnosti jejich přenosu do prostředí České republiky)

30.  Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a podnikatelských subjektů v České republice; úloha podnikatelských inkubátorů (zpracování vybraného konkrétního příkladu)

31.  Detailní zhodnoceni vybraného měkkého faktoru (image, veřejné prostory, městská zeleň, kvalita podnikatelského prostředí, kvalita bydlení, kvalita maloobchodu, kulturní scéna, sportovní vyžití,…) ve vybraném městě Ústeckého kraje

32.  Detailní zhodnoceni vybraného měkkého faktoru (image, veřejné prostory, městská zeleň, kvalita podnikatelského prostředí, kvalita bydlení, kvalita maloobchodu, kulturní scéna, sportovní vyžití,…) ve vybraném zahraničním městě (vhodné zejména pro studenty na ERASMU)

Ing. Petra Olšová, Ph.D.

33.  Veřejná správa – vývoj na území dnešní ČR; zhodnocení transformace a reformy veřejné správy v ČR po r. 1989; modernizace výkonu správních činností; územní samospráva v ČR; spolupráce obcí; e-government

34.  Marketing ve veřejné správě – úloha, význam a vývoj marketingových přístupů v organizacích veřejné správy; marketingový mix, jeho jednotlivé nástroje a jejich využití organizacemi veřejné správy (na příkladu vybrané obce) a veřejného sektoru, marketingová strategie obce

35.  Občanská participace a její význam ve správě a rozvoji vybrané územní jednotky; komunikace organizací veřejné správy a její možnosti (na konkrétním příkladu)

Ing. Petr Kačírek

36.  Populační, sociální a ekonomický vývoj v Ústeckém kraji

37.  Populační, sociální a ekonomický vývoj v Libereckém kraji

38.  Populační, sociální a ekonomický vývoj ve Středočeském kraji

39.  Populační, sociální a ekonomický vývoj v Jihočeském kraji

40.  Populační, sociální a ekonomický vývoj v Moravskoslezském kraji

41.  Komparace populačního, ekonomického a sociálního vývoje ČR a Polska

42.  Komparace populačního, ekonomického a sociálního vývoje ČR a Slovenska

43.  Vývoj porodnosti v České republice po roce 1989

44.  Populační, ekonomický a sociální vývoj venkovských oblastí v ČR se zaměřením na Ústecký kraj

45.  Demografické stárnutí a důchodový systém v ČR

46.  Vývoj naděje dožití v ČR se zaměřením na Ústecký kraj

47.  Vývoj vzdělanostní struktury obyvatelstva ČR se zaměřením na Ústecký kraj

48.  Vývoj národnostní struktury obyvatelstva ČR se zaměřením na Ústecký kraj

49.  Ekonomická aktivita cizinců v krajích ČR

50.  Výsledky SLDB 2011 v ČR

51.  Perspektivy populačního vývoje Evropy

52.  Ceny bytů a kvalita bydlení ve městě Ústí nad Labem

53.  Ceny bytů a kvalita bydlení ve městě Děčín

54.  Ceny bytů a kvalita bydlení ve městě Teplice

55.  Ceny bytů a kvalita bydlení ve městě Most

56.  Ceny bytů a kvalita bydlení ve městě Chomutov

RNDr. Václav Novák, Ph.D.

57.  Analýza trhu práce ve vybraném regionu – okresy

58.  Analýza výkonnosti průmyslových podniků ve vybraném regionu – okresy

59.  Analýza výkonnosti vybraného průmyslového odvětví – kraje

60.  Zahraniční investice do průmyslu ve vybraném regionu – okresy

61.  Pracovně podmíněná migrace obyvatelstva ve vybraném regionu – správní obvody ORP, okresy

62.  Dojížďka za prací ve vybraném regionu – okresy

63.  Cestovní ruch ve vybraném regionu se zaměřením na ubytovací kapacity - správní obvody ORP, okresy, turistické oblasti

64.  Podpora regionálního rozvoje ve vybraném kraji ČR se zaměřením na územní alokaci finančních prostředků

65.  Podpora rozvoje venkova ve vybraném kraji ČR se zaměřením na programy obnovy venkova a územní alokaci finančních prostředků

66.  Analýza výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010 ve vybraném regionu – okresy

67.  Analýza výsledků voleb do zastupitelstev krajů v roce 2012 ve vybraném regionu

68.  Komplexní socioekonomická analýza vybraného regionu – správní obvody ORP, okresy

69.  Zhodnocení regionálních disparit ve zvoleném území na základě vybraných charakteristik – kraje

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

70.  Analýza dopadů realizace projektů z operačních programů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů v Ústeckém kraji

71.  Analýza dopadů realizace projektů z operačních programů zaměřených na rozvoj dopravy v Ústeckém kraji

72.  Přímé zahraniční investice v Ústeckém kraji a jejich vliv na lokální a regionální rozvoj

73.  Regionální konkurenceschopnost vybraného regionu v ČR

Diplomové práce - Katedra regionálního a lokálního rozvoje UJEP:

RNDr. Miloslav Šašek, CSc.

1.   Vývoj Pražského metropolitního areálu v období transformace ČR

2.   Komparace Brněnského a Ostravského metropolitního areálu v období transformace ČR

3.   Komparace Ústeckého a Libereckého metropolitního areálu v období transformace ČR

4.   Komparace Budějovického a Olomouckého metropolitního areálu v období transformace ČR

5.   Vliv migrace na populační vývoj vybraného regionu v Čechách

6.   Vliv migrace na populační vývoj vybraného regionu na Moravě

7.   Populační vývoj vybraného regionu v Čechách

8.   Populační vývoj vybraného regionu na Moravě

9.   Analýza vývoje přímých zahraničních investic v makroregionech Evropy

10.  Prostorová diferenciace přímých zahraničních investic v České republice

11.  Aplikace vybraných konceptů a teorií regionálního rozvoje v rozvoji měst a regionů

12.  Regionální analýza socioekonomických rozvojových procesů

13.  Revitalizace brownfields z pohledu regionálního rozvoje vybraného území

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

14.  Analýza vybraného klastru v České republice nebo v zahraničí

15.  Regionální konkurenceschopnost vybraného regionu

16.  Komparace regionálních politik regionálních samospráv

17.  Posilováni konkurenceschopnosti regionálních ekonomik  Suburbanizační procesy v zázemí velkých měst

18.  Provázanost rozvojových procesů na místní nebo regionální úrovni v oblasti plánování, ekonomického, urbanistického nebo sociálního rozvoje

19.  Lokalizační analýza a preference vybraných firem nebo odvětví

20.  Problematika regionálního nebo strategického rozvoje regionu na úrovni NUTS II v EU

21.  Institucionální zabezpečení regionálního rozvoje na regionální a místní úrovni v ČR, inovace regionálních politik

RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

22.  Inovativní koncepty rozvoje českých i zahraničních měst a regionů

23.  „Creative industries“ (vyhodnocení pro vybraný region ČR)

24.  „Flag ship“ projekty územního rozvoje – ČR i zahraničí

25.  Analýza vývoje a pozice vybraného odvětví národního hospodářství (zejm. průmyslového odvětví) v hospodářství Ústeckého kraje, příp. České republiky či vybraného zahraničního subjektu, s přihlédnutím k problematice regionálního rozvoje

26.  Proměny urbanistických a fyzických struktur ve městech Ústeckého kraje (zpracování případové studie)

27.  Problematika revitalizace postindustriálních prostorů (obecné přístupy i konkrétní příklady dobré praxe)

28.  Analýza příhraničního trhu práce

29.  Analýza vybraných odvětví regionální ekonomiky Saska

30.  Analýza příhraničních vazeb (Česko-Sasko) v oblasti vzdělávání a výzkumů

31.  Analýza dopadů infrastrukturních projektů v oblasti vědy a výzkumu v ČR

Ing. Petra Olšová, Ph.D.

32.  Finance ve veřejné správě – analýza hospodaření vybraného územního celku; zabezpečení veřejných statků (partnerství soukromého a veřejného sektoru); efektivnost a hospodárnost ve výdajích; financování územní samosprávy (komparace)

33.  Management ve veřejné správě – vývoj a význam managementu pro organizace veřejné správy; jednotlivé manažerské metody a jejich využití ve veřejné správě; management kvality ve veřejné správě

34.  Politické aspekty rozvoje obcí a krajů – přímá demokracie v územní samosprávě; vliv politické reprezentace na rozvoj vybraného územního celku

RNDr. Václav Novák, Ph.D.

35.  Analýza trhu práce ve vybraném regionu – kraje

36.  Analýza výkonnosti průmyslových podniků ve vybraném regionu – kraje

37.  Analýza výkonnosti vybraného průmyslového odvětví – vybraný region (větší než kraj) nebo ČR

38.  Zahraniční investice do průmyslu ve vybraném regionu – kraje

39.  Pracovně podmíněná migrace obyvatelstva ve vybraném regionu – kraje

40.  Dojížďka za prací ve vybraném regionu – kraje

41.  Dojížďka do zaměstnání v zázemí vybraného krajského města nebo jiného města nad 40 tis. obyvatel

42.  Cestovní ruch ve vybraném regionu se zaměřením na ubytovací kapacity - kraje, turistické regiony

43.  Podpora regionálního rozvoje ve vybraném kraji ČR se zaměřením na územní alokaci finančních prostředků

44.  Podpora rozvoje venkova ve vybraném kraji ČR se zaměřením na programy obnovy venkova a územní alokaci finančních prostředků

45.  Analýza výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010 ve vybraném regionu – kraje

46.  Analýza výsledků voleb do zastupitelstev krajů v roce 2012 ve vybraném regionu

47.  Komplexní socioekonomická analýza vybraného regionu - kraje

48.  Zhodnocení regionálních disparit ve zvoleném území na základě vybraných charakteristik – ČR

Prof. RNDr. René Wokoun, Csc.

49.  Analýza dopadů realizace projektů z operačních programů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů v Ústeckém kraji

50.  Analýza dopadů realizace projektů z operačních programů zaměřených na rozvoj dopravy v Ústeckém kraji

51.  Přímé zahraniční investice v Ústeckém kraji a jejich vliv na lokální a regionální rozvoj

52.  Regionální konkurenceschopnost vybraného regionu v ČR

 

Katedra geografie UJEP

Bakálářské  diplomové práce - Katedra geografie UJEP

Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

1.   Železnobrodsko: hodnocení potenciálu pro formování regionální identity a rekreačních aktivit

2.   Jetřichovicko: hodnocení potenciálu pro formování regionální identity a rekreačních aktivit

3.   Žatecko: hodnocení potenciálu pro formování regionální identity a rekreačních aktivit

4.   Ústecko: hodnocení potenciálu pro formování regionální identity

5.   Vejprtsko: hodnocení potenciálu pro formování regionální identity a rekreačních aktivit

6.   Bílinsko: hodnocení potenciálu pro formování regionální identity

7.   Registr závěrečných prací na katedře geografie v Ústí n. L. a jejich hodnocení v 70. – 90. letech minulého století

8.   Registr závěrečných prací na katedře geografie v Ústí n. L. a jejich hodnocení v letech 2000 – 2005

9.   Registr závěrečných prací na katedře geografie v Ústí n. L. a jejich hodnocení v letech od roku 2006

Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

10.  Tvorba abiokomplexů malého modelové oblasti.

11.  Percepce krajiny, změn v krajině – komparace různých sociálních skupin.

12.  Tvorba abiokomplexů a vymezení střetů a rezerv v území.

PhDr. RNDr. Jan D. Bláha

13.  Zhodnocení vhodnosti mapových znaků základních map ČR (BP)

14.  Mapy hospodářství ve školních atlasech: srovnávací analýza a návrh řešení (BP - učitelské obory)

15.  Využití mentálních map žáků při hodnocení školních atlasů (BP)

16.  Využití mentálních map žáků při hodnocení školních nástěnných map (BP)

17.  Redakční pokyny a návrh kartografického díla "(název po domluvě s vyučujícím)" (BP)

18.  Využití GIS v rámci zpracování dat vybrané DB (BP)

19.  Kartografické zpracování mapy světa na platónských mnohostěnech s využitím GIS a počítače (BP/DP)

20.  Analýza vybraných kartografických děl pomocí metod sociologie a dalších humanitních disciplín (DP)

21.  Interaktivní plán budov A a B Filozofické, Pedagogické a Přírodovědecké fakulty UJEP (DP)

Mgr. Milan Bursa, CSc.

22.  Geografie zahraničních investic - srovnání v jednotlivých krajích; podle investorů

23.  Charakteristika jednotlivých průmyslových odvětví Česka

RNDr. et Mgr. Ivan Farský, CSc.

24.  Přírodní předpoklady cestovního ruchu (Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko)

25.  Realizační předpoklady cestovního ruchu (kraj Ústecký, Karlovarský, Liberecký, resp. jiný)

26.  Prezentace Ústeckého kraje

27.  Prezentace Ústí nad Labem a naší univerzity

28.  Jednotlivé objekty zapsané do seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO

Mgr. Vladan Hruška

Obory: rurální geografie, regionální geografie, regionální rozvoj, prostorové plánování

29.  Strategické plánování rozvoje ve vybraném kraji: kritické zhodnocení plánovacích dokumentací prostorového rozvoje

30.  Transformace venkova daného okresu od roku 1990

31.  Geografické aspekty komodifikace venkovských zdrojů ve vybraném kraji

32.  Institucionální podpora rozvoje venkova ve vybraném kraji – kritické zhodnocení

33.  Modernizace venkova v Československu – na příkladu vybraného okresu

34.  Amenitní migrace v českém venkovském prostoru

35.  Farmářské trhy a rozvoj venkova

36.  Diferenciace venkova a rozvoj venkovských lokalit

37.  Neziskové organizace a jejich role v rozvoji venkova vybraného kraje

RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.

38.  Přírodní hrozby a rizika v krajině (regionálně geografická studie)

39.  Terénní výzkum a dokumentace geologických a geomorfologických objektů v krajině (regionálně geografická studie)

RNDr. Sylvie R. Kučerová, Ph.D.

Uvedené body nejsou přesným zněním názvu ani obsahu práce, jsou spíše širokým okruhem, mantinelem, vodítkem pro výběr užšího tématu.

(a) Regionální rozvoj a regionální politika:

40.  Rozvojové problémy venkova (např. demografická situace na venkově a její souvislosti, zabezpečení základních služeb na venkově, analýza finanční pomoci a dotační politiky na venkově, zemědělská a krajinotvorná funkce venkova aj.)

41.  Rozvojové problémy periferních oblastí (nejrůznější problémy vyplývající z perifernosti území)

42.  Rozvojové problémy strukturálně postižených oblastí (nejrůznější problémy především společenského, kulturního a ekonomického charakteru – např. sociálně patologické jevy, pracovní příležitosti, příležitosti pro podnikání aj.)

43.  Úloha lidského a sociálního kapitálu v regionálním rozvoji

44.  Dědictví minulosti a rozvoj lokalit a regionů, revitalizace prostředí

(b) Kulturní geografie:

45.  Hranice, pohraničí se zaměřením na sociokulturní otázky (sociokulturní otázky pohraničí Česka dosidlovaného po 2. světové válce; reliktní česko-německá jazyková hranice)

46.  Otázky regionální identity obyvatel

47.  Religiózní (náboženské) památky/objekty a jejich vztah k rozvoji regionů

(c) Geografie vzdělávání:

48.  Geografické aspekty vývoje sítě škol ve vybrané oblasti Česka

49.  Komparace vývoje sítě škol v Česku a v zahraničí

50.  Analýza vlivu zanikání škol na rozvoj sídel/území

51.  Dojížďka do základních škol

52.  Využití bývalých školních budov

53.  Územní diferenciace vlivu základního školství na formování regionální identity obyvatel

(d) Geografické vzdělávání:

54.  Vzdělávání obyvatel – nástroj rozvoje území?

55.  Zeměpisná olympiáda v souvislostech společenské prestiže geografie

56.  Analýza výsledků Zeměpisné olympiády ve vztahu k výuce zeměpisu

57.  Nadaní žáci v geografii

Mgr. Zuzana Pavlasová

58.  Mikroregion ve výuce zeměpisu

59.  Tvorba prezentace vybraného geografického tématu pro výuku zeměpisu na ZŠ/SŠ

Mgr. Darina Posová, Ph.D.

60.  Urbanizace a suburbanizace

61.  Vnější části města a přilehlá příměstská krajina: transformace suburbanizací

62.  Prostorové vzorce suburbanizace (modelování v GIS)

63.  Edge cities, projekty „town-in-town“

64.  Greenfields a revitalizace brownfields

65.  Nová bytová výstavba a její vliv na proměnu města (městského regionu) a jeho částí

66.  Proměny sídlišť - diferenciace sídlišť, fyzické prostředí a regenerace, sociální prostředí

67.  Proměny vnitřního města

68.  Segregace a rezidenční diferenciace

Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

Obory/okruhy témat: environmentální geomorfologie, přírodní rizika, environmentální dějiny, životní prostředí (měst)

Území: přednost dávám pracím zaměřeným na Ústecko, volba jiného regionu je možná při dobrém zdůvodnění.

Níže jsou uvedeny spíše rámcové okruhy témat, se studenty téma vždy diskutuji a v příp. nutnosti využití náročnějších terénních metod atp. vysvětluji vše terénu.

69.  Přírodní hazardy a rizika:

- sociální dopady a percepce přírodních rizik ve vybraném regionu s důrazem na koncept zranitelnosti vůči přírodním rizikům

- retrospektivní analýzy vybraných přírodních hazardů na základě dokumentárních dat

- geomorfologické mapování lokalit současných přírodních hazardů

- vývoj krajiny na lokalitách postižených přírodními hazardy

- tvorba informačních materiálů prezentujících podstatu přírodních hazardů, jejich dopady a pravidla chování v jejich průběhu (vhodné pro učitelská studia)

70.  Antropogenní transformace reliéfu, geomorfologicky významné lokality:

- hodnocení geomorfologicky významných lokalit a jejich prezentace pomocí konceptu geomorphosites s důrazem na geoturismus a geovědní vzdělávání (vhodné pro učitelská studia)

- geomorfologické a krajinně ekologické projevy/efekty těžby kamene v s. Čechách

- současná morfodynamika v opuštěných kamenolomech a její význam pro diverzitu habitatů

71.  Environmentální dějiny:

- vývoj krajiny (land use, způsoby hospodaření, ad.) a způsoby adaptace společnosti k limitujícím přírodním podmínkám

- paměť krajiny - mapování a interpretace komponent paměti krajiny a diskuse jejich významu pro současnost (ochrana přírody a krajiny, územní identita, ad.)

Příklady dalších témat:

72.  Mapování vybraných tvarů reliéfu a jejich paleogeomorfologická interpretace

73.  Sledování vybraných aspektů kvality životního prostředí v městském prostředí

74.  Biogeomorfologický výzkum efektu dřevin na svahové procesy

Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.

Bakalářské práce:

75.  Velikostní a tvarová variabilita kamenů agrárních valů v okolí Nakléřova

76.  Historické krajinné prvky v katastrálních územích Dolní Zálezly a Chvalov jako relikty po pěstování vinné révy a ovoce

77.  Vývoj ploch vinic na Litoměřicku / Mělnicku

Diplomové práce:

78.  Preventivní hodnocení krajinného rázu Čeřeniště se zaměřením na význam vegetačních prvků

79.  Povodně na vodních tocích Krušných hor

80.  Historickogeografické aspekty zemědělské výroby v Krkonoších / Krušných horách

81.  Historické krajinné prvky a struktury Valkeřic / Merboltic

Doc. RNDr. Ladislav Skokan, CSc.

Regionální geografie:

82.  Sociogeografická charakteristika územního celku - i města - České republiky

83.  Sociogeografická charakteristika územního celku - i města - České republiky v období transformace

84.  Sociogeografická charakteristika územních celků České republiky

85.  Sociogeografické srovnání území (určitého regionu světa, Mašriku, Jihovýchodní Asie apod.)

Geografie vnějších ekonomických svazků (zapojení zemí do mezinárodní dělby práce)

86.  Geografie zahraničních ekonomických svazků Česka

Teorie obsahu geografického vzdělání

87.  Geografie ve školách zemí Evropské unie

88.  Geografické minimum občana

RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

89.  Mapování invazních neofytů v břehové vegetaci vybraného vodního toku

90.  Dosavadní výzkumy environmentální gramotnosti a environmentálních postojů – shrnující rešerše z domácí i zahraniční literatury + analýza získaných informací

91.  Hodnocení historických popř. zahraničních učebnic z hlediska environmentální etiky

Témata nabízená externími vedoucími a institucemi

Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří

92.  Geologický a geomorfologický výzkum vybraných lokalit (MCHÚ a jiné)

93.  Biogeografický výzkum vybraných lokalit (MCHÚ a jiné)

94.  Historickogeografické perspektivy cestovního ruchu (turismu) v Českém středohoří

95.  Vliv vybraných staveb a aktivit na krajinu CHKO Českého středohoří

96.  Návrh turistických cest a hodnocení potenciálu a rizik jejich výstavby a využití

97.  Tvorba GIS projektů vycházejících z konkrétních potřeb mapové digitalizace, či analýz přírodních podmínek CHKO České Středohoří

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.)

98.  Využití geo- a earth-cachingu ve výuce/propagaci geomorfologie/fyzické geografie

ČÚZK

99.  Zhodnocení vhodnosti mapových znaků základních map ČR

Povodí Ohře, s.p.

100. Geomorfologický rozbor údolní nivy ve vztahu k povodním (konkrétní lokalita)

101. Analýza historických povodní v konkrétním povodí (příčina, průběh, následek)

102. Zhodnocení vývoje území za několik desetiletí (i s využitím leteckých a satelitních snímků)

103. Zdokumentování vývoje hydrografie v povodí Bíliny (vodní toky, vodní stavby)

104. Vliv geografických faktorů na výskyt povodní v povodí Ohře (povodí Ploučnice, povodí Bíliny ad.)

105. Vyhodnocení vodohospodářského tématu pomocí GIS, IDRISI, DPZ apod. - analýza území (hydrologie, ochrana pozemků, eroze, vodní zdroje apod.)

MAS Labské skály

106. Pasportizaci podstávkových domů v regionu MAS Labské skály, příp. digitální (interaktivní) mapa podstávkových domů

107. Příprava taggové naučné stezky na libovolné téma - nutná předběžná domluva s MAS LS, stezku je totiž později možné realizovat s využitím různých dotačních titulů

108. Zpracování interaktivních map o atraktivitách regionu s edukačním obsahem

 

Katedra geografie ZČU

Bakalářské práce - Katedra geografie ZČU:

1.   Geografie energetického závodu JE Temelín

2.   Dopravní dostupnost turistických cílů Plzeňského kraje se zaměřením na vybrané historické objekty

3.   Vybrané aspekty kvality života obyvatel městského obvodu Plzeň 3

4.   Lokalizační a realizační předpoklady pro sjezdové lyžování v subtropech

5.   Vývoj a srovnání urbanizace v Africe se zaměřením na východní a západní regiony

6.   Dopravní dostupnost v rámci Libereckého kraje

7.   Dopravní obslužnost hromadnou dopravou v okrese Klatovy

8.   Krajinně-ekologické hodnocení venkovských sídel v obci Řenče

9.   Geografie malárie: časoprostorová analýza vybraných typů malárie v postižených makroregionech světa

10.  Výzkum regionální identity žáků na Klatovsku

11.  Vliv městské zástavby na meteorologická měření na stanici Plzeň – Veleslavínova

12.  Fluviálně-geomorfologické hodnocení řeky Ostružné

13.  Socioekonomické hodnocení vývoje venkovských sídel (při krajské hranici jižních a západních Čech na Blatensku)

14.  Socioekonomická charakteristika Etiopie se zaměřením na vzdělávání: role českých neziskových organizací v podpoře vzdělávání

15.  Doprava na Blatensku

16.  Kartografická analýza Kaeriovy mapy Čech z roku 1620

17.  Dopady světové ekonomické krize na automobilový průmysl v České republice

18.  Předpoklady rozvoje cestovního ruchu na Třeboňsku

19.  Vybrané socioekonomické změny v Domažlickém okrese v letech 1989 – 2009

20.  Odezva stržové eroze na probíhající environmentální změny (ve Stříbrské pahorkatině)

21.  Horečka dengue a její prostorové aspekty v Brazílii (1990 – 2009)

22.  Izraelsko-palestinský konflikt: historicko-geografická analýza

23.  Digitalizace a verifikace topoklimatické mapy Plzně

24.  Vývoj krajiny v kvartéru v okolí Nestlivského rybníka

25.  Transformace průmyslu v okresu Cheb

26.  Dynamika obyvatelstva okresů (české části) německého pohraničí

27.  Vliv bobřích hrází na hydromorfologické podmínky toků Kateřinské kotliny

28.  Vybrané aspekty kvality žvota obyvatel městského obvodu Plzeň 3

Diplomové práce - Katedra geografie ZČU:

1.   Vlastivědná charakteristika Kladna a její využití v projektovém vyučování na 1. stupni ZŠ

2.   Využití mentálních map životního prostředí v environmentální výchově

3.   Využití místního regionu vevýuce na nižším stupni víceletých gymnázií a druhém stupni základních škol

 

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje

1.   Socioekonomické dopady zlepšení splavnosti Labe na rozvoj Ústeckého kraje

2.   Alternativní formy cestovního ruchu a trávení volného času v Krušných horách

3.   Možnosti obnovy a rozvoje lázeňství v Bílině a tím spojené aspekty rozvoje města

4.   Možnosti revitalizace vybraných obcí v Ústeckém kraji (se zaměřením na obnovu komunitního života v malých obcích)

5.   Krušnohorská magistrála – možnosti dalšího rozvoje

6.   Analýza sociálně problematických lokalit severočeských měst (společné znaky, vývoj, návrh řešení)

7.   Image Ústeckého kraje (průzkum vnímání ÚK, změny za posledních 20 let, opatření pro zlepšení stavu)

8.   Možné dopady (pozitivní i negativní) zápisu hornické krajiny Krušných hor na seznam UNESCO pro rozvoj regionu a život místních obyvatel

9.   Analýza průmyslového potenciálu Ústeckého kraje (vyhodnocení trendů v jednotlivých průmyslových odvětvích zastoupených v ÚK s predikcí dalšího možného vývoje a jeho vlivu na zaměstnanost)

10.  Analýza konkurenceschopnosti Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje (definování rozdílů v rozvojovém potenciálu, srovnání silných a slabých stránek, limitujících faktorů rozvoje ve vztahu k dalšímu těchto krajů, analýza směřování schválených strategií, apod.)